INCOTERMS 2020

incoterms 2020

 

Vận tải biển và thuỷ nội địa

 

FAS | Free Alongside Ship

FAS có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi:

Hàng hóa được đặt dọc mạn tàu được chỉ định bởi người mua tại cảng bốc hàng được chỉ định hoặc người bán mua lô hàng được giao như vậy để giao hàng cho người mua.

Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao khi hàng hóa được đặt dọc mạn tàu, và người mua chịu mọi chi phí từ thời điểm đó. FAS yêu cầu người bán thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu.

 

FOB | Free On Board

FOB có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi:

Hàng được đặt trên boong tàu được chỉ định bởi người mua tại cảng bốc hàng được chỉ định hoặc người bán mua lô hàng được giao như vậy để giao hàng cho người mua.

Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao khi hàng hóa được đặt trên boong tàu, và người mua chịu mọi chi phí từ thời điểm đó. FOB yêu cầu người bán thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu.

 

CRF | Cost And Freight

CFR có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi:

Hàng được đặt trên boong tàu hoặc người bán mua lô hàng được giao như vậy để giao hàng cho người mua.

Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao khi hàng hóa được đặt trên boong tàu, tại thời điểm đó người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng bất kể hàng hóa có đến cảng dỡ trong tình trạng tốt và đầy đủ hay không.

Với CFR, người bán không chịu trách nhiệm mua bảo hiểmcho hàng hóa do đó người mua tự thực hiện mua bảo hiểm. Người bán phải ký hợp đồng vận tảihàng hóa từ nơi giao hàng tới cảng đến được chỉ định.

 

CIF | Cost Insurance and Freight

CIF có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi:

Hàng được đặt trên boong tàu hoặc người bán mua lô hàng được giao như vậy để giao hàng cho người mua.

Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao khi hàng hóa được đặt trên boong tàu, tại thời điểm đó người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng bất kể hàng hóa có đến cảng dỡ trong tình trạng tốt và đầy đủ hay không. Với CIF, người bán chịu trách nhiệm mua bảo hiểmcho hàng hóa. Người bán phải ký hợp đồng vận tảihàng hóa từ nơi giao hàng tới cảng đến được chỉ định.
incoterms-2020-4-i-n-ki-n-giao-h-ng-p-d-ng-cho-m-i-lo-i-h-nh-n-chuy-n-xnk